Sušárna chmele Odrlice    -    fotogalerie - zde

V roce 2009 odkoupilo občanské sdružení Aktiv+ celý objekt včetně pozemku parc. číslo st.2/2 zapsaného v LV 251 v k.ú. Odrlice od manželů Břetislava a Miloslavy Staroštíkových. Sušárna chmele v Odrlicích je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v ÚSKP pod registračním číslem 45405/8-2659. Jedná se o zcela ojediněnou památku, dokládající zpracování chmele na konci 19. stolení a v 1. polovině 20. století, která nemá obdoby na území celé České republiky.  Sušení chmele probíhalo tzv. studenou cestou. Sušárny této technologie jsou zachovány ojediněle na Tršicku, jedná se však bez výjimky o sušárny uzmístěné v podkroví obytných částí statků, nikoliv o samostatné stavby, jako je tomu v Odrlicích.  V roce 1928 v souvislosti s novými technologiemi byly sušárny vybaveny topeništěm. Tato skutečnost je opět naprosto ojedinělá, neboť sušárny s topeništěm byly budovány jako novostavby, nebyly tak opravovány starší sušárny. Unikátní sušárna chmele  z 19. století je jedinou sušárnou chmele z nepálených cihel v České republice.

Naše občanské sdružení se snaží postupně tuto památku zachránit a s pomocí dotací a darů vrátit do původní krásy.

Obnova sušárny chmele II. etapa

Sušárna chmele v Odrlicích je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v ÚSKP pod registračním číslem 45405/8-2659. Jedná se o zcela ojediněnou a unikátní stavbu na území ČR, protože se jedná o jedinou sušárnu chmele postavenou z nepálených cihel.

II. etapa obnovy sušárny chmele v Odrlicích navazuje na I. etapu projektu, kterým došlo ke statickému zajištění celého objektu sušárny chmele. V rámci II. etapy došlo k vybudování dřevěného trámového stropu, k zapravení a zarovnání štítových stěn, vybudování nového dřevěného schodiště a vybudování nového vstupu pro návštěvníky. V přízemí objektu se nachází stálá expozice, zaměřená na historii sušení chmele v Odrlicích a historii celého objektu.

Partnerem našeho projektu je akciová společnost Pivovar Litovel.

Celý projekt by nebylo možné zrealizovat bez pomoci Obce Senice na Hané, která nám zajistila předfinancování celého projektu půjčkou ve výši 400 000,- Kč. Děkujeme.

Na realizaci II. etapy projektu obnovy sušárny chmele v Odrlicích jsme získali dotaci z Programu rozvoje venkova prostřednictvím Místní akční skupiny Region HANÁ se sídlem v Těšeticích. Děkujeme. 

Obnova sušárny chmele III. etapa

Záchranu a obnovu celého objektu sušárny chmele v Odrlicích se nám podařilo v letošním roce (2012) dostat do III. rozhodující fáze. Díky velké práci všech se nám podařilo zajistit financování na tuto etapu, která řeší rekonstrukci části stodoly, která v 50. letech vyhořela a která je součástí objektu sášárny chmele. Původní stav celého objektu byl opravdu žalostný. Dnes se s velkým optimismem a nadějí dívame na to, jak se sušárně vrací její dávná krása a že se nám díky štědrým dárcům podaří tuto památku uchovat i pro budoucí generace.

 

Obnova sušárny chmele IV. etapa

Předmětem IV. etapy záchrany objektu sušárny byly práce související s vybudováním konečného zastřešení objektu včetně odstranění provizorního zastřešení. Tento konečný finální stav valbové střechy odpovídá původnímu zastřešení a tento typ zastřešení byl konzultován a schválen orgány památkové péče. Součástí prací mělo být také kompletní odvedení dešťových vod, které je řešeno retencí a zasakováním na pozemku investora. Další částí realizace IV. etapy záchrany objektu sušárny mělo být statické zajištění stropu sklepa pod levou částí objektu sušárny, která má být využívána jako výstavní prostor velkých zemědělských strojů. Tato část prací nebyla v roce 2014 provedena a v souladu s uzavřeným dodatkem č. 1 budou práce provedeny v roce 2015.

Na IV. etapu záchrany objektu sušárny chmele, spojenou s vybudováním zastřešení objektu a provedením odvedení dešťových vod, jsme získali celkem 670 000,00 Kč:

- příspěvek 500 000,00 Kč z příspěvku Olomouckého kraje

- příspěvek ve výši 170 000,00 Kč z havarijního fondu Ministerstva kultury.

Děkujeme.

 

Obnova sušárny chmele V. etapa

V roce 2015 se pokusíme zajistit finanční prostředky na dokončení IV. etapy a především na statické zajištění stropu sklepa nad levou částí objektu sušárny, která má být využívána jako výstavní prostor pro velké zemědělské stroje.  Pevně věříme, že se nám to podaří. Držte nám palce !!